Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Maya

Jak stworzyć pompę paliwową w Maya: część 1

by
Difficulty:IntermediateLength:MediumLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

W tej serii poradników, pokażę ci jak stworzyć pompę paliwową w Maya. Rozpocznę od podstawowych technik modelowania z małą szczegółowością, a następnie przejdziemy do modelowania z dużą szczegółowością, teksturując i utrwalając ten projekt w kolejnych częściach.

Jest to kontynuacja serii poradników o tworzeniu gaśnicy dla gier za pomocą 3D Studio Max, ale w programie Maya.

1. Tworzenie podstawy pompy paliwowej

Krok 1

Otwórz program Maya.

Open Maya
Otwórz Maya

Krok 2

Będąc w trybie Polygon, włącz przycisk Grid Snap w pasku statusu. Kliknij narzędzie Cube i narysuj prostokąt w widoku z góry jak pokazano poniżej.

Grid Snap
Przyciąganie do siatki

Krok 3

Przejdź do widoku z perspektywy. Po zaznaczeniu polyCube, wpisz 10 przy Width, 0.4 przy Height i 6 przy Depth w Channel Editor.

Channel Editor
Edytor Kanałów

Krok 4

Zaznaczając polyCube, kliknij prawym klawiszem i wybierz tryb wyboru Edge.

polyCube
polyCube

Krok 5

Przejdź do Select > Select Edge Ring Tool i kliknij dwukrotnie róg pionowej krawędzi jak pokazano poniżej.

Select Edge Ring Tool
Select Edge Ring Tool

Krok 6

Wybierz również wszystkie cztery krawędzie narożne.

Select all four top corner edges
Wybierz wszystkie cztery górne krawędzie narożne.

Krok 7

Po zaznaczeniu wszystkich krawędzie, przejdź do polecenia Edit Mesh > Bevel.

 Edit Mesh Bevel
Edit Mesh > Bevel

Krok 8

Po fazowaniu krawędzi narożnych, włącz tryb wyboru ścian. Wybierz dolną ścianę i naciśnij przycisk Delete, aby usunąć dolną ścianę.

Delete
Usuń

2. Tworzenie bazy podstawy

Krok 1

Włącz przycisk Grid Snap na pasku statusu. Będąc w trybie Polygon, wybierz narzędzie Plane i narysuj prostokąt w widoku z góry, jak pokazano na poniżej.

Polygon mode
Tryb Polygon

Krok 2

Ustaw wartości Subdivisions Width na 4Subdivisions Height na 4.

Subdivisions
Podobszary

Krok 3

Przejdź do widoku z perspektywy. Przejdź do menu Shading i zaznacz polecenie Wireframe on Shaded.

Wireframe on Shaded
Wireframe on Shaded

Krok 4

Będą w trybie wyboru ścian, zaznacz i usuń ściany po lewej stronie.

Delete the half side faces
Usuń ściany po lewej stronie

Krok 5

Zaznaczając połowę płaszczyzny, kliknij kwadrat opcji Edit > Duplicate Special.

Duplicate Special
Duplicate Special

Krok 6

W oknie Duplicate Special Options, zaznacz przycisk Instance. W polu Scale Z, ustaw wartość na -1.00, a następnie kliknij przycisk Duplicate Special.

Duplicate Special
Duplicate Special

Krok 7

Będąc w trybie wyboru ścian, zaznacz i usuń wskazaną ścianę.

Face selection mode
Tryb wyboru ścian

Krok 8

Przejdź do trybu wyboru wierzchołków naciskając klawisz F9. Przesuń wierzchołki jak pokazano na poniższym zrzucie.

F9 key
Klawisz F9

Krok 9

Korzystając z polecenia Extrude, wyciągnij i skaluj w dół wskazane ściany.

Extrude
Wyciągnij

Krok 10

Przejdź do Edit Mesh > Split Polygon Tool.

Split Polygon Tool
Split Polygon Tool

Krok 11

Utwórz równoległe krawędzie jak pokazano na poniższym zrzucie.

Parallel edges
Równoległe krawędzie

Krok 12

Po wybraniu odpowiednich wierzchołków, przejdź do polecenia Edit Mesh > Merge, aby scalić zaznaczone wierzchołki.

Merge command
Polecenia scalania

Krok 13

Przejdź do Mesh > Combine, aby połączyć je ze sobą.

Combine
Połącz

Krok 14

Po wybraniu odpowiednich wierzchołków środkowych, przejdź do polecenia Edit Menu > Merge, aby scalić je ze sobą.

Merge command
Polecenie scalania

Krok 15

Wybierając Split Edge Tool, rozdziel krawędzie w każdym rogu, aby je zakrzywić.

Split Edge Tool
Split Edge Tool

Krok 16

W ten sposób, rozdzielone i zakrzywione rogi masz gotowe.

Split and curved corners
Rozdzielone i zakrzywione rogi

Krok 17

Będąc w trybie wyboru krawędzie, zaznacz i wyciągnij wskazane krawędzie.

Extrude
Wyciągnij

Krok 18

Kliknij kwadrat przełączania światowo-lokalnego, a następnie przesuń w dół po osi Y.

Click on world local toggle gizmo
Kliknij kwadrat przełączania światowo-lokalnego

3. Tworzenie podstawy pokrywy komory silnika

Krok 1

Utwórz jeden PolyCube i umieść go na podstawie.

PolyCube
PolyCube

Krok 2

Zaznaczając polycube, zaznacz pole View Selected w trybie izolacji.

PolyCube
PolyCube

Krok 3

Naciśnij klawisz F10, aby wejść w tryb wyboru krawędzi i zaznacz wszystkie cztery krawędzie narożne.

 Edge selection mode
Tryb wyboru krawędzi

Krok 4

Po zaznaczeniu krawędzi, kliknij pole opcji polecenia Edit Mesh > Bevel, aby otworzyć okno Bevel Options.

Edit Mesh Bevel
Edit Mesh > Bevel

Krok 5

W oknie Bevel Option, ustaw wartość Width na 0.0500 i Segments na 1. Kliknij przycisk Bevel, aby zastosować polecenie fazowania do zaznaczonych krawędzi.

 Bevel Options window
Okno Bevel Options

Krok 6

Po fazowaniu krawędzi, przejdź w tryb wyboru ścian. Zaznacz fazowaną ścianę narożną. Naciśnij klawisz F10, aby wejść w tryb wyboru krawędzi, przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz górną krawędź jak pokazano na poniższym zrzucie.

Edge selection mode
Tryb wyboru krawędzi

Krok 7

Zaznaczając ścianę i krawędź, kliknij pole opcji Edit Mesh > Wedge Face.

Edit Mesh Wedge Face
Edit Mesh > Wedge Face

Krok 8

W oknie Wedge Face Options ustaw wartość Arc angle na 30.0 i Division na 1. Kliknij przycisk Apply.

Wedge Face Options window
Okno Wedge Face Options

Krok 9

Zaznacz wszystkie dolne wierzchołki narożne jak pokazano poniższym zrzucie.

Select all bottom corner vertices
Zaznacz wszystkie dolne wierzchołki narożne.

Wyrównaj również poziom wierzchołków w bocznym widoku.

Match the level of the vertices
Wyrównaj poziom wierzchołków

4. Tworzenie zewnętrznej części komory silnika

Krok 1

Utwórz mały polyCube.

polyCube
polyCube

Krok 2

Naciśnij klawisz F9, aby wejść w tryb wyboru wierzchołków. Przejdź do polecenia Edit Mesh > Merge Vertex Tool.

Merge Vertex Tool
Merge Vertex Tool

Krok 3

Po wybraniu polecenia Merge Vertex Tool, zaznacz jeden wierzchołek i przeciągnij go do innego wierzchołka, aby je scalić.

Merge Vertex Tool command
Polecenie Merge Vertex Tool

Po scaleniu obu wierzchołków jeden po drugim, wszystko powinno wyglądać jak pokazano na poniższym zrzucie.

It should look like the following image
Wszystko powinno wyglądać jak pokazano na poniższym zrzucie

Krok 4

Powiel obiekt pięć razy i ustaw je jak pokazano na poniższym zrzucie.

Duplicate it for five times
Powiel obiekt pięć razy

Krok 5

Wykonaj tę samą procedurę również dla drugiej strony.

Follow the same procedure for the opposite side also
Wykonaj tę samą procedurę również dla drugiej strony.

Krok 6

Włącz opcję Wireframe on Shaded, aby zobaczyć szkielet obiektu.

Wireframe on Shaded
Wireframe on Shaded

Krok 7

Po zaznaczeniu górnej ściany obiektu, kliknij pole opcji Edit Mesh > Duplicate Face.

 Duplicate Face
Duplicate Face

Krok 8

W oknie Duplicate Face Options, włącz opcję Separate duplicated faces i kliknij przycisk Duplicate.

Separate Duplicated faces
Separate Duplicated faces

W ten sposób powieliłeś wybraną ścianę jako oddzielny obiekt.

Separate entity
Oddzielny obiekt

Krok 9

Musisz scalić każdy wierzchołek oddzielonej ściany. Po zaznaczeniu dwóch narożnych wierzchołków, przejdź do polecenia Edit Mesh > Merge, aby scalić wybrane wierzchołki.

Edit Mesh Merge command
Polecenie Edit Mesh > Merge

Krok 10

Wykonując tę samą procedurę, scal wszystkie narożne wierzchołki.

Merge all corner vertices
Scal wszystkie narożne wierzchołki

Krok 11

Wyciągnij górną ścianę dwukrotnie i ustaw wierzchołki jak pokazano na poniższym zrzucie.

Extrude the top face
Wyciągnij górną ścianę

Krok 12

Przejdź do Edit Mesh > Insert Edge Loop Tool.

Insert Edge Loop Tool
Insert Edge Loop Tool

Krok 13

Po zaznaczeniu Insert Edge Loop Tool, wstaw sześć pętli krawędzi pionowo jak pokazano na poniższym zrzucie.

Insert Edge Loop Tool
Insert Edge Loop Tool

Wstaw również dwie pętle krawędzi poziomo.

Insert two edge loops horizontally
Wstaw dwie pętle krawędzi poziomo

Krok 14

Przejdź w tryb wyboru krawędzi naciskając klawisz F10. Po wybraniu wskazanej ściany, kliknij pole opcji Edit Mesh > Wedge Face.

Wedge Face
Wedge Face

Krok 15

W oknie Wedge Face Options, zachowaj wartości Arc angle 12.0 i Division 1. Kliknij przycisk Wedge Face.

Wedge Face Options window
Okno Wedge Face Options

Krok 16

Wykonując tę samą procedurę, użyj tego narzędzia dla pozostałych ścian. Wstaw również kilka pętli krawędzi jak pokazano na poniższym zrzucie.

Insert several edge loops
Wstaw kilka pętli krawędzi

5. Tworzenie obudowy licznika

Krok 1

Po wybraniu wskazanych ścian, przejdź do opcji Edit Mesh > Duplicate Face. To powiela wybrane ściany.

Edit Mesh Duplicate Face option
Opcja Edit Mesh > Duplicate Face

Krok 2

Wyciągnij górne krawędzie graniczne powielonego obiektu jak pokazano na poniższym zrzucie.

Extrude the top border edges
Wyciągnij górne krawędzie graniczne

Krok 3

Wyciągnij górne krawędzie graniczne jeszcze raz, aby dodać więcej szczegółów.

Extrude the top border edges
Wyciągnij górne krawędzie graniczne

Krok 4

Po zaznaczeniu górnego powielonego obiektu, przejdź do Edit Mesh > Append to Polygon Tool.

Edit Mesh Append to Polygon Tool
Edit Mesh > Append to Polygon Tool

Krok 5

Po wybraniu Append to Polygon Tool, kliknij równoległe krawędzie graniczne i naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć.

Append to Polygon Tool
Append to Polygon Tool

Krok 6

Jeszcze raz dwukrotnie wyciągnij górne krawędzie graniczne.

Extrude the top border edges
Wyciągnij górne krawędzie graniczne

Krok 7

Utwórz nowy PolyCube.

PolyCube
PolyCube

Krok 8

Po zaznaczeniu czterech wierzchołków kostki, zmniejsz go delikatnie po osi Y.

Scale down four vertices
Skaluj cztery wierzchołki

Krok 9

Wykonaj kopię PolyCube i umieść ją jak pokazano na poniższym zrzucie.

PolyCube
PolyCube

Krok 10

Po zaznaczeniu modelu i nowo utworzonej kostki, przejdź do polecenia Mesh > Booleans > Difference.

Mesh Booleans Difference command
Polecenie Mesh > Booleans > Difference

Krok 11

Możesz zobaczyć rezultat. Umieść teraz kostkę w środku wyciętego obszaru modelu.

See the result
Zobacz rezultat

Krok 12

Zmniejsz delikatnie kostkę, aby utworzyć szczelinę jak pokazano na poniższym zrzucie.

Scale down the poly cube a little bit
Delikatnie zmniejsz kostkę 

Krok 13

Za pomocą Split Tool, ponownie edytuj krawędzie, aby dodać więcej szczegółów do modelu pompy paliwowej.

Split Tool
Split Tool

6. Dodawanie szczegółów do obudowy licznika

Krok 1

Nadszedł czas, aby dodać szczegóły do górnego panelu. Po zaznaczeniu górnego obiektu, przejdź do opcji Edit Mesh > Split Polygon Tool.

Edit Mesh Split Polygon Tool option
Opcja Edit Mesh > Split Polygon Tool

Krok 2

W oknie Tool Settings, odznacz opcje Split only from edgesUse snapping points along edge.

Tool Settings window
Okno Tool Settings

Krok 3

Za pomocą Split Polygon Tool, rozdziel krawędzie jak pokazano na poniższym zrzucie.

Split Polygon Tool
Split Polygon Tool

Krok 4

Przejdź do trybu wyboru ścian i usuń wskazane ściany.

Delete the face
Usuń ściany

Krok 5

Zaznacz krawędzie graniczne usuniętego obszaru i wyciągnij je.

Extrude the border edges
Wyciągnij krawędzie graniczne

Krok 6

Wyciągnij je ponownie i edytuj wierzchołki i trybie wyboru jak pokazano na poniższym zrzucie.

Extrude it once more
Wyciągnij ponownie

Krok 7

Użyj Append Polygon Tool, aby wypełnić lukę ścianą. Utrzymaj pętle krawędzi za pomocą Split Polygon Tool.

Append Polygon Tool
Append Polygon Tool

Krok 8

Zaznaczając tylne ściany, przejdź do polecenia Edit Mesh > Extrude.

Edit Mesh Extrude
Edit Mesh > Extrude

Krok 9

Za pomocą polecenia Extrude, zmniejsz je po osi Y.

Extrude and scale
Wyciągnij i skaluj

Krok 10

Zaznaczając górne krawędzie graniczne, przejdź do polecenia Mesh > Fill Hole.

Mesh Fill Hole command
Polecenie Mesh > Fill Hole

Wszystko powinno wyglądać tak.

It should look like this
Wszystko powinno wyglądać tak

Krok 11

Po zaznaczeniu bocznych ścian panelu, przejdź do polecenia Edit Mesh > Extrude.

Edit Mesh Extrude command
Polecenie Edit Mesh > Extrude

Krok 12

Zmniejsz wyciągnięte ściany jak pokazano na poniższym zrzucie.

Scale down the extruded face
Zmniejsz wyciągnięte ściany

Po zaznaczeniu tych ścian, naciśnij klawisz G, aby powtórzyć polecenie wyciągania. Przeciągnij wyciągniętą ścianę po osi Z.

Press G key
Naciśnij klawisz G

Krok 13

Po zaznaczeniu przedniej ściany, wyciągnij i zmniejsz ją.

Extrude and scale down
Wyciągnij i zmniejsz

Krok 14

Po wyciągnięciu, usuń zaznaczoną ścianę. Po zaznaczeniu krawędzi granicznych, przyjdź do polecenia Mesh > Fill Hole.

Mesh Fill Hole command
Polecenie Mesh > Fill Hole

Krok 15

To powinno wyglądać jak na poniższym zrzucie

This will look like this
To powinno wyglądać tak

Krok 16

Utwórz płaszczyznę, aby wykonać szklaną pokrywę obudowy licznika i odpowiednio ją ustaw.

Create a plane poly
Utwórz płaszczyznę

Krok 17

Po zaznaczeniu wskazanych krawędzi granicznych, użyj polecenia Extrude, aby wyciągnąć w dół po osi Z.

Extrude
Wyciągnij

Krok 18

Za pomocą Split Polygon Tool, rozdziel obszar graniczny jak pokazano na poniższym zrzucie.

Split Polygon Tool
Split Polygon Tool

Krok 19

Rozdziel krawędzie dwukrotnie, aby dodać szczegóły.

Split the edges twice
Rozdziel krawędzie dwukrotnie

Krok 20

Po zaznaczeniu środkowej pętli ścian części granicznej, użyj polecenia Extrude, aby wyciągnąć ją jak pokazano na poniższym zrzucie.

Extrude
Wyciągnij

Krok 21

Podstawowy model pompy paliwowej jest teraz gotowy.

The base model
Podstawowy model

Podsumowanie

W kolejnej części pokażę ci jak dodać więcej szczegółów do podstawowego modelu i stworzyć uchwyt pompy.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.