Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Maya

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 9

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)


1. ایجاد یک کانتینر برای fluid dynamics (شبیه سازی دینامیک سیالات)

مرحله 1

نرم افزار مایا را باز کنید.

Open MayaOpen MayaOpen Maya
نرم افزار مایا را باز کنید

مرحله 2

به وضعیت Polygon بروید و در منوی create و در Polygon Primitives گزینه Cylinder را انتخاب کنید.

Create Polygon Primitives CylinderCreate Polygon Primitives CylinderCreate Polygon Primitives Cylinder
در منوی Create و در Polygon Primitives ، گزینه Cylinder را انتخاب کنید.

مرحله 3

یک شکل استوانه در پنجره نمایش پرسپکتیو ایجاد کنید.

Create a cylinderCreate a cylinderCreate a cylinder
یک استوانه بسازید

مرحله 4

در حالیکه استوانه انتخاب شده، کلید F11 را بزنید تا وارد وضعیت انتخاب وجه بشوید. بخش پایینی استوانه را انتخاب و حذف کنید. این باعث میشود که آبجکت بصورت یک emitter (انتشار دهنده) عمل کند.

F11 keyF11 keyF11 key
کلید F11

مرحله 5

به وضعیت Dynamics بروید و در منوی Fluid Effects ، گزینه Create 3D Container را بزنید تا یک کانتینر محتوی سیال در پنجره viewport ایجاد کنید.

Fluid Effects Create 3D ContainerFluid Effects Create 3D ContainerFluid Effects Create 3D Container
در منوی Fluid Effects ، گزینه Create 3D Container را انتخاب کنید.

مرحله 6

آبجکت امیتری که کانتینر دنبال میکند را انتخاب کنید و سپس در منوی Fluid Effects و در Add/Edit Contents ، گزینه Emit from Object را انتخاب کنید.

Fluid Effects Add Edit Contents Emit from ObjectFluid Effects Add Edit Contents Emit from ObjectFluid Effects Add Edit Contents Emit from Object
در منوی Fluid Effects و سپس در Add/Edit Contents ، گزینه Emit from Object را انتخاب کنید.

مرحله 7

دکمه Play را بزنید و بدین صورت میتوانید انتشار دود را در داخل کانتینر ببینید.

Hit the play buttonHit the play buttonHit the play button
دکمه Play را بزنید

2. تغییر پارامترهای سیال

مرحله 1

این یک دود کاملا ابتدایی بدون حجم و بدون تشابه به ظاهر اصلی دود است. لازم است یک سری پارامترها و ویژگی ها را تغییر دهید.

به بخش Dynamic Simulation بروید و مقدار Damp را روی 0.003 ، بخش High Detail Solver را روی All Grids و مقدار Simulation Rate Scale را روی 1.2 تنظیم کنید.

Dynamic SimulationDynamic SimulationDynamic Simulation
شبیه سازی دینامیک

مرحله 2

به بخش Container Properties بروید و مقدار Base Resolution را تا 50 زیاد کنید.

Container PropertiesContainer PropertiesContainer Properties
پارامترهای کانتینر

مرحله 3

به بخش Lighting بروید، انتخاب Self Shadow را فعال کنید و مقدار Shadow Quality را تا 1 افزایش دهید. حالا میتوانید سایه ی خود دود را داخل پنجره viewport ببینید.

Lighting tabLighting tabLighting tab
بخش Lighting

مرحله 4

برای تغییر رنگ دود، به بخش Shading و سپس Color بروید و رنگ دود را با کلیک روی گزینه Selected Color تغییر دهید.

Shading ColorShading ColorShading Color
در بخش Shading به بخش Color بروید.

مرحله 5

به بخش Auto Resize بروید و انتخاب Auto Resize را فعال کنید. به این صورت شبکه بر اساس بسط دود توسعه داده میشود.

Auto ResizeAuto ResizeAuto Resize
امکان Auto Resize (تغییر اندازه خودکار)

مرحله 6

به بخش Content Details و سپس Density بروید و مقادیر Buoyancy را به 10 و Dissipation را به 0.5 و Noise را به 0.1 تغییر دهید.

Content Details DensityContent Details DensityContent Details Density
در Content Details به بخش Density بروید.

مرحله 7

به بخش Velocity بروید و مقادیر Swirl را به 4 و Noise را به 0.1 تغییر دهید.

Velocity tabVelocity tabVelocity tab
بخش Velocity

مرحله 8

به بخش Turbulence بروید و مقدار Strength را به 0.025 تغییر دهید.

Turbulence tabTurbulence tabTurbulence tab
بخش Turbulence (تنظیمات تلاطم)

مرحله 9

به بخش Shading بروید و با مقدار Transparency بازی کنید تا همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده به مقدار مورد نظر برای شفافیت بدست آمده برسید.

Shading tabShading tabShading tab
بخش Shading (سایه)

مرحله 10

به بخش Shading Quality بروید و مقدار Quality را روی 1.5 تنظیم کنید.

Shading Quality tabShading Quality tabShading Quality tab
بخش Shading Quality (کیفیت سایه)

مرحله 11

به منوی Create بروید و در Lights ، گزینه Directional Light را انتخاب کنید و یک نور جهتی در صحنه ایجاد کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

Create Lights Directional LightCreate Lights Directional LightCreate Lights Directional Light
در منوی Create و در Lights ، گزینه Directional Light را انتخاب کنید.

مرحله 12

مقدار Intensity را روی 1.5 حفظ کنید و گزینه Use Ray Trace Shadow را فعال کنید.

Use Ray Trace ShadowUse Ray Trace ShadowUse Ray Trace Shadow
فعال کردن Use Ray Trace Shadow

مرحله 13

به بخش Fluid Attributes بروید و مقدار Density/Voxel/Sec (چگالی) را به 5 تغییر دهید.

Density Voxel SecDensity Voxel SecDensity Voxel Sec
پارامتر Density / Voxel / Sec

مرحله 14

به بخش Container Properties بروید و مقدار Base Resolution را به 250 تغییر دهید. برای تولید رندر باکیفیت، میتوانید این مقدار را به 400 تغییر دهید.

Container PropertiesContainer PropertiesContainer Properties
پارامترهای کانتینر

مرحله 15

پنجره تنظیمات رندر Render Settings را باز کنید. بخش Render Using را به Mental Ray تغییر دهید. به بخش Shadows بروید و بخش Shadow Method (روش ایجاد سایه) را به Segments (بخش بندی) تغییر دهید.

Render SettingsRender SettingsRender Settings
تنظیمات رندر

مرحله 16

دکمه Play را بزنید تا فریم را رندر بگیرید. میبینید که دود انبوهی از آبجکت امیتر خارج می شود.

Hit the Play buttonHit the Play buttonHit the Play button
دکمه Play را بزنید

جمع بندی

در بخش بعدی آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور با امکان fluid dynamics در مایا آتش ایجاد کنید.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.