Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Maya

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 7

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

پیش نمایش


1. شکستن پایه

مرحله 1

نرم افزار مایا را باز کنید.

Open MayaOpen MayaOpen Maya
باز کردن نرم افزار مایا

مرحله 2

به منوی Create بروید و در Polygon Primitives ، آبجکت Sphere را انتخاب کنید و یک کره در پنجره نمایش ایجاد کنید.

Create Polygon Primitives SphereCreate Polygon Primitives SphereCreate Polygon Primitives Sphere
در منوی Create ، و در Polygon Primitives، آبجکت Sphere را انتخاب کنید

مرحله 3

به منوی Create بروید و در Polygon Primitives ، گزینه Plane را انتخاب کنید و یک سطح زمین در پنجره نمایش پرسپکتیو ایجاد کنید.

Create Polygon Primitives PlaneCreate Polygon Primitives PlaneCreate Polygon Primitives Plane
در منوی Create ، و در Polygon Primitives، آبجکت Plane را انتخاب کنید

مرحله 4

در حالیکه آبجکت کره انتخاب شده، کلید F9 را بزنید تا به حالت انتخاب را بروید. در حالیکه همه نقاط رئوس کره انتخاب شده، به منوی Edit Mesh بروید و Detach Component را انتخاب کنید.

Edit Mesh Detach ComponentEdit Mesh Detach ComponentEdit Mesh Detach Component
در منوی Edit Mesh ، گزینه Detach Component را انتخاب کنید.

مرحله 5

کلید F11 را بزنید تا به حالت انتخاب وجه بروید. برای اینکه ببینید که وجوه کره جدا شده‌اند یا نه، میتوانید هر یک از وجوه کره را انتخاب کنید و بکشید. میبینید که وجه کاملا جدا شده است.

Face selection modeFace selection modeFace selection mode
حالت انتخاب وجه

مرحله 6

به حالت nDynamics بروید. در حالیکه کره انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create nCloth را انتخاب کنید.

nMesh Create nClothnMesh Create nClothnMesh Create nCloth
در منوی nMesh ، گزینه Create nCloth را انتخاب کنید.

مرحله 7

در حالیکه صفحه plane انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

nMesh Create Passive CollidernMesh Create Passive CollidernMesh Create Passive Collider
در منوی nMesh ، گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله 8

دکمه Play را بزنید تا شبیه سازی را بررسی کنید. میبینید که درست قبل از برخورد با سطح زمین کره کاملا می شکند.

Hit the Play buttonHit the Play buttonHit the Play button
دکمه Play را بزنید

مرحله 9

در حالیکه کره انتخاب شده، به بخش nucleus1 در پنل Attribute Editor بروید. مقدار Air Density را به 0 تغییر دهید.

Attribute EditorAttribute EditorAttribute Editor
پنل Attribute Editor برای ویرایش پارامتر

مرحله 10

حالا دکمه play را بزنید. میبینید که کره درست بعد از برخورد با سطح زمین می شکند.

Hit the play buttonHit the play buttonHit the play button
دکمه Play را بزنید

2. شکستن حجمی

مرحله 1

یک صفحه Plane بصورت عمود در پنجره نمایش Perspective ایجاد کنید.

Create a planeCreate a planeCreate a plane
یک صفحه Plane بسازید

مرحله 2

به حالت Polygon بروید، در حالیکه صفحه plane انتخاب شده، به منوی Edit Mesh بروید و Cut Faces Tool را انتخاب کنید.

Edit Mesh Cut Faces ToolEdit Mesh Cut Faces ToolEdit Mesh Cut Faces Tool
در منوی Edit Mesh ، گزینه Cut Faces Tool را انتخاب کنید.

مرحله 3

با کمک ابزار Cut Faces Tool ، چند برش تصادفی همانگونه که در تصویر زیر نشان داده شده به صفحه اعمال کنید.

Cut Faces ToolCut Faces ToolCut Faces Tool
ابزار برش وجه Cut Faces Tool

مرحله 4

در حالیکه صفحه انتخاب شده، کلید F9 را بزنید تا به حالت انتخاب راس بروید و همه نقاط صفحه را انتخاب کنید.

F9 keyF9 keyF9 key
کلید F9

مرحله 5

در حالیکه تمامی نقاط راس صفحه انتخاب شده، به منوی Edit Mesh بروید و گزینه Detach Component را انتخاب کنید.

Edit Mesh Detach ComponentEdit Mesh Detach ComponentEdit Mesh Detach Component
در منوی Edit Mesh ، گزینه Detach Component را انتخاب کنید.

مرحله 6

کلید F11 را بزنید تا به حالت انتخاب وجه بروید. برای اینکه ببینید که وجوه کره جدا شده‌اند یا نه، میتوانید هر یک از وجود کره را انتخاب کنید و بکشید. میبینید که وجه با موفقیت جدا شده است.

Face selection modeFace selection modeFace selection mode
حالت انتخاب وجه

مرحله 7

به حالت nDynamics بروید. در حالیکه صفحه Plane انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create nCloth را انتخاب کنید.

nMesh Create nClothnMesh Create nClothnMesh Create nCloth
در منوی nMesh ، گزینه Create nCloth را انتخاب کنید.

مرحله 8

در منوی Create ، و در Polygon Primitives ، گزینه Plane را انتخاب کنید و یک صفحه زمین در پنجره نمایش Perspective قرار دهید.

Create Polygon Primitives PlaneCreate Polygon Primitives PlaneCreate Polygon Primitives Plane
در منوی Create و در Polygon Primitives ، گزینه Plane را انتخاب کنید.

مرحله 9

در حالیکه صفحه plane انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

nMesh Create Passive CollidernMesh Create Passive CollidernMesh Create Passive Collider
در منوی nMesh ، گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله 10

یک کره بسازید و آنرا در پشت صفحه عمود قرار دهید.

Create a sphereCreate a sphereCreate a sphere
یک کره بسازید

مرحله 11

در حالیکه کره انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

nMesh Create Passive CollidernMesh Create Passive CollidernMesh Create Passive Collider
در منوی nMesh ، گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله 12

مقدار Transform Z را برای کره انیمیشن کنید تا بتواند از صفحه عمودی عبور کند.

Transform ZTransform ZTransform Z
پارامتر Transform Z

مرحله 13

در حالیکه صفحه عمود انتخاب شده، به بخش nucleus1 در پنل Attribute Editor بروید . مقدار Gravity را روی 0 تنظیم کنید.

Attribute EditorAttribute EditorAttribute Editor
پنجره Attribute Editor برای ویرایش پارامترها

مرحله 14

در حالیکه صفحه عمودی انتخاب شده، به منوی Edit Mesh بروید و Extrude را انتخاب کنید تا وجوه صفحه را کمی برآمده کنید. این کار کمی عمق به وجوه صفحه اضافه میکند.

Edit Mesh ExtrudeEdit Mesh ExtrudeEdit Mesh Extrude
در منوی Edit Mesh ، گزینه Extrude را انتخاب کنید.

مرحله 15

دکمه Play را بزنید. میبینید که صفحه بعد از برخورد توپ با صفحه می شکند.

Hit the play buttonHit the play buttonHit the play button
دکمه Play را بزنید.

مرحله 16

تنها عیب این است که تکه های آن روی سطح زمین نمی ریزند، چون هیچ گرانشی در صحنه وجود ندارد. لازم است که میدان گرانش را به صحنه اضافه کنید.

There is no gravity in the sceneThere is no gravity in the sceneThere is no gravity in the scene
گرانشی در صحنه نیست.

3. اعمال گرانش

مرحله 1

در حالیکه صفحه عمودی انتخاب شده، به منوی Fields بروید و Gravity را انتخاب کنید.

Fields GravityFields GravityFields Gravity
در منوی Fields ، گزینه Gravity را انتخاب کنید.

مرحله 2

به بخش gravityField1 در پنل Attribute Editor بروید و تحت بخش Volume Control Attributes ، برای Volume Shape ، گزینه Cube را انتخاب کنید.

Volume Control AttributesVolume Control AttributesVolume Control Attributes
پارامترهای کنترل حجم Volume Control Attributes

مرحله 3

اسکیل میدان گرانش مکعبی را افزایش دهید و کاری کنید که از لبه ی صفحه عمودی شروع شود تا فقط خرده‌های شکسته شده تحت تاثیر گرانش قرار داشته باشند.

Scale up the gravity cube shapeScale up the gravity cube shapeScale up the gravity cube shape
افزایش اسکیل مکعب میدان گرانش

مرحله 4

دکمه Play را بزنید. میبینید که تکه های شکسته حالا بدلیل اعمال گرانش روی سطح زمین می ریزند.

Hit the play buttonHit the play buttonHit the play button
دکمه Play را بزنید.

جمع بندی

با این روش، فقط میتوانید اشکال ایجاد شده در صفحه را بشکنید. برای شکاندن اشکال تصادفی مختلف، لازم است که از روش دیگری که در بخش بعدی آموزش به شما نشان خواهم داد استفاده کنید.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.