Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Maya

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 6

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

پیش نمایش

1. تنظیمات Cloth

مرحله 1

نرم افزار مایا را باز کنید.

Open MayaOpen MayaOpen Maya
باز کردن نرم افزار مایا

مرحله 2

من در اینجا شبیه سازی لباس کاراکتر را با کمک مش دست که برای این آموزش از قبل تهیه کرده‌ایم توضیح میدهم. میتوانید Arm.mb را در فایل ضمیمه بیابید.

Armmb fileArmmb fileArmmb file
فایل Arm.mb

مرحله 3

برای ایجاد یک آستین بلند برای دست، یک آبجکت استوانه در پنجره نمایش قرار دهید و آنرا همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده در همپوشانی با مش دست قرار دهید.

Create a cylinderCreate a cylinderCreate a cylinder
یک استوانه بسازید

مرحله 4

در حالیکه مش دست انتخاب شده، به منوی Display بروید و در Hide ، گزینه Hide Selection را انتخاب کنید تا مش دست را مخفی کنید. بطور جایگزین، میتوانید کلیدهای Ctrl و H را بزنید تا فرمان Hide (مخفی کردن) را اجرا کنید.

Display Hide Hide SelectionDisplay Hide Hide SelectionDisplay Hide Hide Selection
در منوی Display ، و در بخش Hide ، گزینه Hide Selection را انتخاب کنید.

مرحله 5

در حالیکه آبجکت اولیه استوانه انتخاب شده، مقدار Subdivisions Height (بخش بندی در ارتفاع) را به 25 افزایش دهید تا بخش‌های بیشتری به استوانه اضافه کنید.

Subdivisions Height Subdivisions Height Subdivisions Height
بخش‌ها در ارتفاع Subdivisions Height

مرحله 6

کلید F11 را بزنید تا به حالت انتخاب وجه بروید. وجوه سرپوش استوانه را انتخاب کنید و آنها را پاک کنید. مش استوانه را به Cloth تغییر نام دهید.

F11 keyF11 keyF11 key
کلید F11

2. ریگ و پوشاندن دست

مرحله 1

مش دست را از حالت مخفی به حالت قابل نمایش تغییر دهید و مش Cloth را مخفی کنید.

Unhide the arm meshUnhide the arm meshUnhide the arm mesh
مش دست را در حالت قابل نمایش قرار دهید

مرحله 2

به حالت Animation بروید. به منوی Skeleton و ابزار Joint Tool را انتخاب کنید.

Skeleton Joint ToolSkeleton Joint ToolSkeleton Joint Tool
در منوی Skeleton ، گزینه Joint Tool را انتخاب کنید

مرحله 3

همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده استخوان‌ها را بکشید.

Draw the bonesDraw the bonesDraw the bones
استخوان‌ها را بکشید

مرحله 4

زنجیره مفصلی قرار گرفته روی مش بازوی دست را انتخاب کنید و به منوی Skin بروید و در Bind Skin ، گزینه Smooth Bind را انتخاب کنید.

Skin Bind Skin Smooth BindSkin Bind Skin Smooth BindSkin Bind Skin Smooth Bind
در منوی Skin و در Bind Skin ، گزینه Smooth Bind را انتخاب کنید.

مرحله 5

میتوانید پوشیده شدن دست را با چرخاندن مفصل میانی بررسی کنید.همینطور میتوانید چرخش بازو را انیمیشن کنید.

Animate the rotationAnimate the rotationAnimate the rotation
چرخش را انیمیشن کنید

3. ساخت شبیه سازی لباس

مرحله 1

به منوی Display بروید و در Show ، گزینه All را بزنید تا مش لباس را از حالت مخفی خارج کنید.

Display Show AllDisplay Show AllDisplay Show All
در منوی Display و در Show ، گزینه All را انتخاب کنید

مرحله 2

به حالت nDynamics بروید. در حالیکه مش لباس انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create nCloth را انتخاب کنید تا مدیفایر را به لباس اعمال کنید.

nMesh Create nClothnMesh Create nClothnMesh Create nCloth
در منوی nMesh ، گزینه Create nCloth را انتخاب کنید.

مرحله 3

در حالیکه مش دست انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create Passive Collider را انتخاب کنید.

nMesh Create Passive CollidernMesh Create Passive CollidernMesh Create Passive Collider
در منوی nMesh ، گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله 4

در حالیکه لباس انتخاب شده، روی آن کلیک راست را بزنید و حالت Vertex را انتخاب کنید. در حالت Vertex ، رئوس نشان داده شده در تصویر زیر را انتخاب کنید.

Select the indicated verticesSelect the indicated verticesSelect the indicated vertices
انتخاب رئوس نشان داده شده

مرحله 5

در حالیکه نقاط رئوس انتخاب شده، کلید Shift را بزنید و مش دست را انتخاب کنید. سپس به منوی nConstraint بروید و گزینه Point to Surface را انتخاب کنید. این کار همه رئوس انتخاب شده لباس را به مش دست می چسباند.

nConstraint Point to SurfacenConstraint Point to SurfacenConstraint Point to Surface
در منوی nConstraint ، گزینه Point to Surface را انتخاب کنید.

مرحله 6

به بخش پارامترهای dynamicConstraintShape1 بروید. در منوی کشویی Connection Density Range (گستره تراکم اتصال)، مقدار Rest Length Method (نحوه قرارگیری طول باقی مانده) را به Constant تغییر دهید و مقدار Rest Length را به 1 تغییر دهید.

dynamicContraintShape1 attributedynamicContraintShape1 attributedynamicContraintShape1 attribute
پارامترهای dynamicContraintShape1

مرحله 7

به بخش پارامترهای nucleus1 بروید. در منوی کشویی Scale Attributes، مقدار Time Scale را به 0.666 و مقدار Space Scale را به 0.222 تغییر دهید.

nucleus1 attributenucleus1 attributenucleus1 attribute
پارامترهای nucleus1

مرحله 8

روی دکمه Play کلیک کنید و میتوانید شببیه سازی پارچه را با حرکت دست ببینید.

Hit the play buttonHit the play buttonHit the play button
روی دکمه Play کلیک کنید

4. شبیه سازی دامن

مرحله 1

برای اینکه شبیه سازی دامن را به شما نشان بدهم، بخش پایین بدن کاراکتر که شامل پا و بخش میان تنه است را ایجاد کرده‌ ام.

Skirt simulationSkirt simulationSkirt simulation
شبیه سازی دامن

مرحله 2

یک مخروط بسازید و همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، مقدار 42 را برای Height و Axis پارامتر Subdivisions قرار دهید.

Subdivisions valueSubdivisions valueSubdivisions value
مقادیر Subdivisons

مرحله 3

کلید F11 را بزنید تا به حالت انتخاب وجه بروید. وجه سرپوش پایین را انتخاب کنید و آنرا پاک کنید. وجوه بالایی را همانطور که در شکل زیر نشان داده شده انتخاب کنید و پاک کنید. آنرا به Cloth تغییر نام دهید.

F11 keyF11 keyF11 key
کلید F11

مرحله 4

در حالیکه مش لباس انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create nCloth را بزنید تا مدیفایر Cloth را اعمال کنید.

nMesh Create nClothnMesh Create nClothnMesh Create nCloth
به منوی nMesh بروید و Create nCloth را انتخاب کنید

مرحله 5

در حالیکه مش بدن انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

nMesh Create Passive CollidernMesh Create Passive CollidernMesh Create Passive Collider
در منوی nMesh ، گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله 6

در حالیکه لباس انتخاب شده، روی آن کلیک راست را بزنید و حالت Vertex را انتخاب کنید. در حالت Vertex، نقاط رئوس نشان داده شده در تصویر زیر را انتخاب کنید.

Vertex modeVertex modeVertex mode
حالت Vertex

مرحله 7

در حالیکه نقاط رئوس انتخاب شده، کلید Shift را نگه دارید، و مش بدن را انتخاب کنید و سپس به منوی nConstraint بروید و Point to Surface را انتخاب کنید. این کار نقاط رئوس انتخاب شده لباس را به مش بدن متصل میکند.

nConstraint Point to SurfacenConstraint Point to SurfacenConstraint Point to Surface
در منوی nConstraint ، گزینه Point to Surface را انتخاب کنید

مرحله 8

به بخش پارامترهای dynamicConstraintShape2 بروید. در منوی کشویی Connection Density Range (گستره تراکم اتصال)، مقدار Rest Length Method (نحوه قرارگیری طول باقی مانده) را به Constant تغییر دهید و مقدار Rest Length را به 0.111 تغییر دهید.

dynamicContraintShape2 attributedynamicContraintShape2 attributedynamicContraintShape2 attribute
پارامترهای dynamicConstraintShape2

مرحله 9

پارامتر Rotation بدن را انیمیشن کنید تا دامن حرکت بدن را دنبال کند.

Animate the Rotation attributeAnimate the Rotation attributeAnimate the Rotation attribute
پارامتر Rotation را انیمیشن کنید

مرحله 10

دکمه Play را بزنید و میتوانید شبیه سازی دامن را با چرخش بدن ببینید.

Skirt simulationSkirt simulationSkirt simulation
شبیه سازی دامن

جمع بندی

nCloth dynamics ابزار فوق العاده ای در مایا است. در بخش بعدی این آموزش، به شما نشان میدهم که چطور شبیه سازی جسم صلب را با nCloth انجام دهید.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.