Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Maya

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش 14

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

پیش نمایش

1. آماده کردن موشک

مرحله 1

نرم افزار مایا را باز کنید. فایل Rocket.mb که همراه با این آموزش فراهم شده را وارد کنید.

Open MayaOpen MayaOpen Maya
نرم افزار مایا را باز کنید

مرحله 2

این موشک در حال حاضر انیمیشن شده است. میتوانید انیمیشن پارامترهای Translate و Rotate را بر اساس نیاز تغییر دهید.

Translate and Rotate attributes Translate and Rotate attributes Translate and Rotate attributes
پارامترهای Translate و Rotate

2. ساخت کانتینر سیال

مرحله 1

در حالیکه مش موشک انتخاب شده، به منوی Edit بروید و در Delete گزینه History را بزنید تا تاریخچه امور را حذف کنید.

Edit Delete HistoryEdit Delete HistoryEdit Delete History
در منوی Edit و سپس Delete ، گزینه History را بزنید.

مرحله 2

به حالت Dynamics بروید. وارد منوی Fluid Effects بشوید و گزینه Create 3D Container را انتخاب کنید و همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده یک کانتینر سیال سه بعدی در صفحه نمایش بکشید.

Dynamics modeDynamics modeDynamics mode
حالت Dynamics

مرحله 3

به بخش ویژگی های fluidShape1 بروید و مقدار Base Resolution را روی 50 تنظیم کنید. میتوانید قبل از رندر خروجی نهایی این مقدار را به 150 تغییر دهید. هر یک از مقادیر بخش Grid Size را به 15 تغییر دهید.

Base ResolutionBase ResolutionBase Resolution
رزولوشن پایه Base Resolution

مرحله 4

به بخش Container Properties بروید و Boundary X را روی None و Boundary Y را به Y Side- و Boundary Z را به None تغییر دهید.

Container PropertiesContainer PropertiesContainer Properties
تنظیمات کانتینر

مرحله 5

مقادیر Temperature و Fuel را به Dynamic Grid تغییر دهید.

Temperature and FuelTemperature and FuelTemperature and Fuel
پارامترهای Temperature (دما) و Fuel (سوخت)

مرحله 6

به بخش ویژگی های fluidShape1 بروید و تحت منوی Display، گزینه ی Boundary Draw را روی Bounding Box تنظیم کنید.

fluidShape1 attributefluidShape1 attributefluidShape1 attribute
ویژگی های fluidShape1

مرحله 7

به بخش Auto Resize (تغییر اندازه خودکار) بروید تا آپشن Auto Resize را فعال کنید و آپشن های Resize Closed Boundaries (تغییر اندازه محدوده های بسته) و Resize in Substeps (تغییر اندازه چند مرحله ای) را غیرفعال کنید. مقدار Auto Resize Threshold (آستانه تغییر اندازه خودکار) را به 0.002 و مقدار Auto Resize Margin (تفاوت تغییر اندازه) را به 2 تغییر دهید.

Auto ResizeAuto ResizeAuto Resize
تغییر اندازه خودکار Auto Resize

3. ساخت انتشاردهنده امیتر (Emitter)

مرحله 1

در حالیکه کانتینر سیال (fluid container) انتخاب شده، به منوی Fluid Effects و در Add/Edit Contents ، گزینه Emitter را انتخاب کنید و باکس کنار آنرا تیک بزنید.

 Fluid Effects Add Edit Contents Emitter Fluid Effects Add Edit Contents Emitter Fluid Effects Add Edit Contents Emitter
در منوی Fluid Effects و در Add/Edit Contents ، گزینه Emitter را انتخاب کنید.

مرحله 2

در پنجره Emitter Options، گزینه Emitter Type را روی Volume قرار دهید و Emitter Shape را روی Sphere قرار دهید. روی دکمه Apply and Close کلیک کنید.

Emitter Options windowEmitter Options windowEmitter Options window
پنجره تنظیمات Emitter

مرحله 3

یک آیکون امیتر کروی در پنجره نمایش ظاهر میشود. آیکون را داخل نازل موشک قرار دهید.

A spherical emitter iconA spherical emitter iconA spherical emitter icon
آیکون امیتر کروی

مرحله 4

قابلیت دیدن لایه موشک را غیرفعال کنید تا فقط امیتر در پنجره نمایش قابل مشاهده باشد.

Turn off the visibilityTurn off the visibilityTurn off the visibility
قابلیت دیدن را لایه را غیرفعال کنید

مرحله 5

دکمه Play را بزنید و میبینید که دنباله ی کوچکی از دود از امیتر بیرون می آید.

Hit the Play button Hit the Play button Hit the Play button
دکمه Play را بزنید

مرحله 5

در حالیکه امیتر انتخاب شده، سراغ ویژگی های Fluid Attributes بروید و مقدار Density/Voxel/Sec (چگالی در ثانیه) را روی 2 و Fluid Dropoff (افت ناگهانی سیال) را روی 0.100 تنظیم کنید.

Fluid AttributesFluid AttributesFluid Attributes
ویژگی های سیال

مرحله 6

به بخش Fluid Emission Tubulence (تلاطم انتشار سیال) بروید و مقدار Tubulence (تلاطم) را روی 1 ، مقدار Tubulence Speed (سرعت تلاطم) را روی 1 و مقدار Detail Turbulence (تلاطم جزییات) را روی 5 تنظیم کنید.

Fluid Emission TurbulenceFluid Emission TurbulenceFluid Emission Turbulence
تلاطم انتشار سیال Fluid Emission Turbulence

مرحله 7

به بخش پارامترهای Emission Speed Attributes (سرعت انتشار) بروید و گزینه ی Speed Method (متد سرعت) را به Replace و مقدار Inherit Velocity (سرعت جایگزینی) را به 5 تغییر دهید.

Emission Speed AttributesEmission Speed AttributesEmission Speed Attributes
پارامترهای سرعت انتشار Emission Speed Attributes

4. افزودن جزییات به دود

مرحله 1

در حالیکه کانتینر سیال انتخاب شده، سراغ ویژگی fluidShape1 بروید. به بخش Dynamic Simulation بروید و مقدار Damp را روی 0.002 تنظیم کنید.

Dynamic SimulationDynamic SimulationDynamic Simulation
شبیه سازی دینامیک Dynamic Simulation

مرحله 2

به بخش Content Details بروید و سپس در بخش Density، مقدار Density Scale را به 1 ، مقدار Buoyancy (شناوری) را به 1- و مقدار Dissipation را به 0.5 تغییر دهید.

Content Details DensityContent Details DensityContent Details Density
در بخش Content Details و سپس در بخش Density

مرحله 3

دکمه Play را بزنید و میبینید که دود بسمت پایین انتشار پیدا میکند.

Hit the Play button Hit the Play button Hit the Play button
دکمه Play را بزنید

مرحله 4

لایه موشک را از حالت مخفی به حالت قابل نمایش تغییر دهید. امیتر را همراه با مش موشک انتخاب کنید و کلید P را بزنید. حالا دکمه Play را بزنید و میبینید که دود، انیمیشن موشک را دنبال میکند.

Unhide the rocket layerUnhide the rocket layerUnhide the rocket layer
لایه موشک را از حالت مخفی به قابل نمایش تغییر دهید.

مرحله 5

به منوی Field بروید و Volume Axis را انتخاب کنید و یک آیکون در پنجره نمایش بکشید.

Field Volume AxisField Volume AxisField Volume Axis
در منوی Field ، گزینه Volume Axis را انتخاب کنید

مرحله 6

آیکون volume axis را وارد نازل موشک کنید. گزینه ی Volume Shape (شکل حجمی) را روی Cylinder (استوانه) تنظیم کنید و تیک گزینه Use Max Distance (استفاده از حداکثر فاصله) را فعال کنید.

Use Max DistanceUse Max DistanceUse Max Distance
آپشن استفاده از حداکثر فاصله Use Max Distance

مرحله 7

به منوی ویژگی های Volume Axis Fields Attributes بروید و مقدار Magnitude (دامنه) را روی 25 تنظیم کنید.

Volume Axis Fields Attributes Volume Axis Fields Attributes Volume Axis Fields Attributes
ویژگی های میدان محوری حجم Volume Axis Fields Attributes

مرحله 8

در حالیکه آیکون کنترلی volume axis انتخاب شده، مقدار Rotation X آنرا روی 180- تنظیم کنید.

Rotation XRotation XRotation X
پارامتر Rotation X (چرخش در محور X)

مرحله 9

به منوی Window بروید و در Relationship Editors (ویرایشگر رابطه)، گزینه ی Dynamic Relationships (روابط دینامیکی) را انتخاب کنید.

Window Relationship Editors Dynamic RelationshipsWindow Relationship Editors Dynamic RelationshipsWindow Relationship Editors Dynamic Relationships
در منوی Window ، و در Relationship Editors ، گزینه ی Dynamic Relationships را انتخاب کنید.

مرحله 10

در ویرایشگر Dynamic Relationships Editor ، گزینه های fluid1 و volumexisField1 را انتخاب کنید. پنجره را ببندید.

Dynamic Relationships EditorDynamic Relationships EditorDynamic Relationships Editor
ویرایشگر Dynamic Relationships Editor

5. کی فریم کردن پارامتر

مرحله 1

وقت آن رسیده که مقدار پارامتر Density/Voxel/Sec را انیمیشن کنید. در حالیکه کانتینر سیال انتخاب شده، مقدار Density/Voxel/Sec در فریم اول را روی 2 قرار دهید. مقدار مشابه را در فریم هفتادم هم حفظ کنید. در فریم 71، مقدار را روی 5 قرار دهید. در فریم 79 ، مقدار را روی 1 قرار دهید. این کار افکت نیروی پرتاب را قبل از اینکه موشک پرتاب شود نمایش میدهد.

Density Voxel SecDensity Voxel SecDensity Voxel Sec
پارامتر چگالی در ثانیه Density/Voxel/Sec

مرحله 2

به روشی مشابه، مقدار Density Scale را انیمیشن کنید. در فریم 1، مقدار آنرا روی 1 تنظیم کنید. در فریم 60، مقدار آنرا روی 2 تنظیم کنید و در فریم 115، مقدار آنرا روی 4 تنظیم کنید.

Density ScaleDensity ScaleDensity Scale
پارامتر اسکیل تراکم Density Scale

مرحله 3

مقدار Buoyancy (شناوری) را انیمیشن کنید. در فریم 1 ، مقدار Buoyancy را روی 10- تنظیم کنید. مقداری مشابه را در فریم 60 هم حفظ کنید. در فریم 61، مقدار را به 8- تغییر دهید. به روشی مشابه، مقدار Dissipation (پراکندگی) را انیمیشن کنید. در فریم 1، مقدار Dissipation را روی 1 قرار دهید. مقداری مشابه را در فریم 60 حفظ کنید. در فریم 61، مقدار را به 0.2 تغییر دهید.

BuoyancyBuoyancyBuoyancy
Buoyancy (شناوری)

مرحله 4

به روشی مشابه، مقدار Noise را انیمیشن کنید. در فریم 1، مقدار Noise را روی 0 قرار دهید. مقداری مشابه را در فریم 60 هم حفظ کنید. در فریم 61، مقدار را به 0.250 تغییر دهید.

Animate the value of NoiseAnimate the value of NoiseAnimate the value of Noise
مقدار Noise را انیمیشن کنید.

مرحله 5

به روشی مشابه، مقدار Gradient Force (افت حرارتی نیرو) را انیمیشن کنید. در فریم 1، مقدار Gradient Force را روی 0 تنظیم کنید. مقدار مشابهی را برای فریم 60 هم حفظ کنید. در فریم 61، مقدار را به 25 تغییر دهید.

Gradient ForceGradient ForceGradient Force
پارامتر Gradient Force (افت حرارتی نیرو)

مرحله 6

به بخش Volume Axis Fields Attributes (پارامترهای میدان محوری) بروید و مقدار Magnitude را انیمیشن کنید. در فریم 1، مقدار Magnitude را روی 25 تنظیم کنید. مقدار مشابهی را در فریم 60 هم حفظ کنید. در فریم 61، مقدار را به 200 تغییر دهید.

Volume Axis Fields AttributesVolume Axis Fields AttributesVolume Axis Fields Attributes
پارامترهای میدان محوری Volume Axis Fields Attributes

6. اضافه کردن تکسچر دود

مرحله 1

به منوی Lighting (نورپردازی) بروید و آپشن Self Shadow (سایه از خود) را فعال کنید. این کار تکسچر و ضخامت به دود اضافه میکند.

Lighting rolloutLighting rolloutLighting rollout
منوی Lighting

مرحله 2

به منوی کشویی Shading بروید و Dropoff Shape را روی Off تنظیم کنید.

Go to Shading rolloutGo to Shading rolloutGo to Shading rollout
به منوی Shading بروید

مرحله 3

به منوی کشویی Color بروید و پارامتر Color Input را روی Density تنظیم کنید و مقدار Input Bias را روی 0.5 قرار دهید

Go to Color rolloutGo to Color rolloutGo to Color rollout
به منوی کشویی Color بروید

مرحله 4

به منوی کشویی Color ببروید و مقدار Input Bias را روی 0.425 تنظیم کنید.

Go to Color rolloutGo to Color rolloutGo to Color rollout
به منوی کشویی Color بروید

مرحله 5

دود برای شبیه سازی آماده است. دکمه Play را بزنید و چیزی مشابه با تصویری که در زیر نشان داده شده را میبینید.

Hit the Play buttonHit the Play buttonHit the Play button
دکمه Play را بزنید

جمع بندی

در بخش بعدی این مجموعه، به شما نشان میدهم که چطور یک افکت شعله افکن با استفاده از fluid dynamics در مایا ایجاد کنید.


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.