Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Maya

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 12

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

پیش نمایش

1. ساختن سیستم nParticle

مرحله 1

نرم افزار مایا را باز کنید.

Open MayaOpen MayaOpen Maya
نرم افزار مایا را باز کنید

مرحله 2

چند تا استوانه در پنجره نمایش ایجاد کنید. این استوانه ها بعنوان هیزم چوبی عمل خواهند کرد.

Create some cylindersCreate some cylindersCreate some cylinders
چند تا استوانه بسازید

مرحله 3

همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده به حالت nDynamics بروید.

Jump in the nDynamics modeJump in the nDynamics modeJump in the nDynamics mode
به حالت nDynamics بروید

مرحله 4

در حالیکه همه استوانه ها انتخاب شده اند، در منوی nParticles و سپس Create nParticles ، گزینه Emit from Objects را بزنید و تیک option را بزنید. همینطور آپشن Balls را فعال کنید.

nParticles Create nParticles Emit from ObjectsnParticles Create nParticles Emit from ObjectsnParticles Create nParticles Emit from Objects
در منوی nParticles و در Create nParticles ، گزینه Emit from Objects را انتخاب کنید.

مرحله 5

در پنجره تنظیمات Emitter، گزینه Emitter Type را روی Surface و مقدار Rate (بر حسب پارتیکل در هر ثانیه) را روی 1000 قرار دهید. روی دکمه Create کلیک کنید.

Emitter Options Emitter Options Emitter Options
تنظیمات Emitter

مرحله 6

دکمه Play را بزنید و میبینید که پارتیکل ها از داخل استوانه ها بیرون می آیند.

Hit the Play buttonHit the Play buttonHit the Play button
دکمه Play را بزنید

مرحله 7

انتخاب Outliner را باز کنید و میبینید که هر استوانه انتشار دهنده (emitter) خودش را دارد.

Open OutlinerOpen OutlinerOpen Outliner
انتخاب Outliner را باز کنید

مرحله 8

در پنجره outliner ، گزینه nucleus1 را انتخاب کنید و مقدار Gravity Direction را روی 1 و در محور Y قرار دهید. حالا پارتیکل ها به سمت بالا حرکت میکنند.

Gravity DirectionGravity DirectionGravity Direction
پارامتر Gravity Direction (جهت گرانش)

مرحله 9

پارامتر nParticleShape1 را انتخاب کنید و به بخش Shading بروید. بخش Particle Render Type (نوع رندر پارتیکل) را روی Points قرار دهید.

Shading tabShading tabShading tab
بخش Shading (اعمال سایه)

مرحله 10

به بخش Particle Size بروید و مقدار Radius را روی 0.100 قرار دهید.

Particle SizeParticle SizeParticle Size
پارامتر Particle Size (اندازه پارتیکل)

مرحله 11

به بخش Lifespan (طول عمر) بروید و مقدار Lifespan Mode را روی Random Range (گستره ی تصادفی) تنظیم کنید. مقدار Lifespan را روی 0.100 تنظیم کنید و مقدار Lifespan Random را روی 0.050 تنظیم کنید.

Lifespan RandomLifespan RandomLifespan Random
Lifespan (طول عمر) با مقادیر تصادفی

مرحله 12

یک بار دیگر به بخش Shading بروید و آپشن Use Lighting (استفاده از نوردپردازی) را فعال کنید. این کار پارتیکل ها را در حالت light در پنجره viewport نمایش میدهد.

Use LightingUse LightingUse Lighting
آپشن Use Lighting

مرحله 13

پارامتر emitter1 را انتخاب کنید و مقدار Rate (بر حسب پارتیکل در هر ثانیه) را روی 10000 تنظیم کنید.

Rate Particles SecRate Particles SecRate Particles Sec
نرخ پارتیکلی Rate (بر حسب پارتیکل در هر ثانیه)

مرحله 14

فرآیند را با emitter2 و همینطور emitter3 تکرار کنید.

Repeat the process with emitter2 and emitter3 Repeat the process with emitter2 and emitter3 Repeat the process with emitter2 and emitter3
فرآیند را با emitter2 و همینطور emitter3 تکرار کنید.

2. ساختن کانتینر Fluid Dynamics (دینامیک سیالات)

مرحله 1

به حالت Dynamics بروید.

Dynamics modeDynamics modeDynamics mode
حالت Dynamics

مرحله 2

به منوی Fluid Effects بروید و گزینه Create 3D Container را انتخاب کنید و یک کانتینر سه بعدی در پنجره viewport بکشید، همانطور که در تصویر زیر دیده میشود.

Fluid Effects Create 3D ContainerFluid Effects Create 3D ContainerFluid Effects Create 3D Container
در منوی Fluid Effects ، گزینه Create 3D Container را انتخاب کنید.

مرحله 3

به پارامتر fluidShape1 بروید و مقدار Base Resolution را روی 50 تنظیم کنید. مقادیر Temperature و Fuel را به Dynamic Grid تغییر دهید.

Base ResolutionBase ResolutionBase Resolution
پارامتر Base Resolution (رزولوشن ساختار کانتینر)

مرحله 4

در بخش fluid1 ، گزینه nParticle1 را انتخاب کنید و سپس در منوی Fluid Effects و سپس در Add/Edit Contents ، گزینه Emit from Object را انتخاب کنید.

Fluid Effects Add Edit Contents Emit from ObjectFluid Effects Add Edit Contents Emit from ObjectFluid Effects Add Edit Contents Emit from Object
در منوی Fluid Effects و سپس در Add/Edit Contents ، گزینه Emit from Object را انتخاب کنید.

مرحله 5

دکمه Play را بزنید و میبینید همانطور که در تصویر زیر دیده میشود پارتیکل ها همراه با دود خارج میشوند.

Hit the Play buttonHit the Play buttonHit the Play button
دکمه Play را بزنید

مرحله 6

به پارامتر fluidEmitter1 بروید و تیک گزینه ی Use Per-Point Radius را بزنید.

Use Per-Point RadiusUse Per-Point RadiusUse Per-Point Radius
گزینه Use Per-Point Radius (استفاده از شعاع پارتیکلی برای محاسبه انتشار)

مرحله 7

قابلیت دیدن لایه nParticle1 را غیرفعال کنید تا فقط سیال در پنجره نمایش دیده شود.

nParticle1 layernParticle1 layernParticle1 layer
لایه nParticle1

مرحله 8

به پارامتر fluidShape1 بروید و آپشن Boundary Draw را به Bounding Box تغییر دهید.

 fluidShape1 attribute fluidShape1 attribute fluidShape1 attribute
پارامتر fluidShape1

مرحله 9

مقدار Damp را روی 0.002 ، گزینه High Detail Solve را به All Grids ، مقدار Solver Quality را روی 50 و مقدار Simulation Rate Scale را روی 1.3 تنظیم کنید.

Damp Damp Damp
گزینه Damp (تعدیل)

مرحله 10

به بخش Lighting بروید و آپشن Self Shadow را فعال کنید. حالا میتوانید تکسچر آتش را در پنجره نمایش viewport ببینید.

Self ShadowSelf ShadowSelf Shadow
آپشن Self Shadow (سایه ی خود افکت)

مرحله 11

به بخش Container Properties (ویژگی های کانتینر) بروید و آپشن Boundary X را به None ، آپشن Boundary Y را به Y Side- و Boundary Z را به None تغییر دهید.

Container PropertiesContainer PropertiesContainer Properties
بخش Container Properties (ویژگی های کانتینر)

مرحله 12

به بخش Auto Resize بروید تا آپشن Auto Resize (تغییر اندازه خودکار) را فعال کنید و Resize Closed Boundaries (تغییر اندازه مرزهای بسته) و Resize in Substeps (تغییر اندازه خودکار در زیرشاخه ها) را غیرفعال کنید. مقدار Auto Resize Threshold (آستانه تغییر سایز خودکار) را به 0.002 و Auto Resize Margin (حد تغییر اندازه خودکار) را به 4 تغییر دهید.

Auto ResizeAuto ResizeAuto Resize
پارامتر Auto Resize (تغییر اندازه خودکار)

مرحله 13

به پارامتر fluidEmitter1 بروید و مقدار Density/Voxel/Sec (چگالی/واکسل در هر ثانیه) را به 2 تغییر دهید.

fluidEmitter1 fluidEmitter1 fluidEmitter1
fluidEmitter1

مرحله 14

به بخش Fluid Emission Turbulence (تلاطم انتشار سیال) بروید و مقدار Turbulence را به 4، مقدار Turbulence Speed (سرعت تلاطم) را به 0.200 و مقدار Detail Turbulence (جزئیات تلاطم) را به 1 تغییر دهید.

Fluid Emission TurbulenceFluid Emission TurbulenceFluid Emission Turbulence
Fluid Emission Turbulence (تلاطم انتشار سیال)

مرحله 15

به بخش Emission Speed Attributes (پارامترهای سرعت انتشار) بروید و بخش Speed Method را به Add ، مقدار Inherit Velocity را به 0.500 ، مقدار Directional Speed (سرعت جهت) را به 1، مقدار Direction X را به 0 و مقدار Direction Y را به 1 تغییر دهید.

Emission Speed AttributesEmission Speed AttributesEmission Speed Attributes
Emission Speed Attributes (پارامترهای سرعت انتشار)

مرحله 16

به بخش fluidShape1 بروید و در Content Details ، گزینه Density را انتخاب کنید و مقدار Buoyancy  (شناوری) را روی 10 و مقدار Dissipation (پراکندگی) را روی 2 قرار دهید. به بخش Velocity بروید و مقادیر Swirl (چرخش)  را به 6 و Noise را به 0.250 تغییر دهید.

fluidShape1 Content Details DensityfluidShape1 Content Details DensityfluidShape1 Content Details Density
به بخش fluidShape1 بروید و در Content Details ، گزینه Density را انتخاب کنید

مرحله 17

به بخش Turbulence بروید و مقدار Strength را روی 0.400 ، مقدار Frequency را روی 2 و مقدار Speed را روی 0.400 تنظیم کنید.

TurbulenceTurbulenceTurbulence
پارامتر Turbulence (تلاطم)

مرحله 18

به بخش Temperature (دما) بروید و مقدار Temperature Scale را روی 2 ، مقدار Buoyancy (شناوری) را روی 4 ، مقدار Dissipation (پراکندگی) را روی 12 و مقدار Turbulence را روی 8 تنظیم کنید.

TemperatureTemperatureTemperature
Temperature (دما)

مرحله 19

به بخش Fuel بروید و مقدار Air/Fuel Ratio را روی 25 و مقدار Ignition Temperature (دمای احتراق) را روی 0.100 تنظیم کنید.

FuelFuelFuel
Fuel (سوخت)

3. افزودن رنگ آتش

مرحله 1

دکمه Render را بزنید و میتوانید فریم رندر شده را در تصویر زیر ببینید. در حال حاضر آتش رنگ ندارد. بنابراین باید رنگ آتش را به شبیه سازی اضافه کنیم.

Render buttonRender buttonRender button
دکمه Render

مرحله 2

به بخش Shading بروید و Opacity را انتخاب کنید و روی دکمه Graph کلیک کنید.

Shading OpacityShading OpacityShading Opacity
به بخش Shading بروید و Opacity را انتخاب کنید

مرحله 3

مقادیر Opacity را در گراف همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده اضافه کنید. مقدار Input Bias را روی 0.100 تنظیم کنید.

Add the opacity valuesAdd the opacity valuesAdd the opacity values
مقادیر Opacity را اضافه کنید

مرحله 4

یک بار دیگر از فریم رندر بگیرید و میتوانید فریم رندر گرفته شده با جزییات را ببینید.

Render the frameRender the frameRender the frame
رندر کردن فریم

مرحله 5

به بخش Color بروید و روی آپشن Selected Color کلیک کنید.

ColorColorColor
بخش Color (رنگ)

مرحله 6

مقدار H را روی 30 ، مقدار S  را روی 0.800 و مقدار V را روی 2 تنظیم کنید.

Set the valuesSet the valuesSet the values
مقادیر را تنظیم کنید

مرحله 7

دکمه Play را بزنید و میتوانید انیمیشن شبیه سازی آتش را ببینید.

Fire simulation animationFire simulation animationFire simulation animation
انیمیشن شبیه سازی آتش

جمع بندی

در بخش بعدی آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور شبیه سازی شعله افکن را در مایا ایجاد کنید.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.