Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Motion Graphics

ایجاد یک انیمیشن لوگو آتشین در افترافکت

by
Read Time:5 minsLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

پیش‌نمایش


1. ایجاد لایه نوشته

مرحله 1

نرم‌افزار افترافکت را باز کنید.

Open After EffectsOpen After EffectsOpen After Effects
نرم‌افزار افترافکت را باز کنید.

مرحله 2

کلیدهای Ctrl و N را فشار دهید تا یک کامپوزیشن جدید ایجاد کنید. مقادیر پهنا (Width) و ارتفاع (Height) را به ترتیب بروی 1280 و 720 تنظیم کنید. نام کامپوزیشن را به Fiery Logo Reveal تغییر دهید. بروی OK کلیک کنید.

New compositionNew compositionNew composition
کامپوزیشن جدید

مرحله 3

کلیدهای Ctrl و Alt و Shift و T را بزنید تا یک لایه نوشته جدید ایجاد کنید. در این لایه بنویسید Fiery Logo Reveal

New text layerNew text layerNew text layer
لایه نوشته جدید

مرحله 4

در حالیکه لایه Fiery Logo Reveal انتخاب شده، به منوی Effect بروید و در Transition ، گزینه Linear Wipe را انتخاب کنید تا افکت بروی لایه نوشته اعمال شود.

Linear WipeLinear WipeLinear Wipe
افکت Linear Wipe

مرحله 5

مقدار پارامتر Transition افکت Linear Wipe را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده انیمیشن کنید. ترانزیشن از سمت چپ (مقدار 100) به سمت راست (مقدار 0) جریان پیدا میکند.

Linear WipeLinear WipeLinear Wipe
افکت Linear Wipe

2. ایجاد نگاشت اعوجاج حرارتی (Heat Distortion Map)

مرحله 1

کلیدهای Ctrl+N را بزنید تا یک کامپوزیشن جدید ایجاد کنید. مقادیر پهنا (Width) و ارتفاع (Height) را به ترتیب 1280 و 720 حفظ کنید. نام کامپوزیشن را به Heat Distortion Map تغییر دهید. بروی OK کلیک کنید.

New compositionNew compositionNew composition
کامپوزیشن جدید

مرحله 2

کلیدهای Ctrl و Y را بزنید تا یک لایه solid جدید با رنگ سیاه ایجاد کنید. نام این لایه را به Heat Distortion Map تغییر دهید.

Rename this layerRename this layerRename this layer
این لایه را تغییر نام دهید

مرحله 3

در حالیکه لایه Heat Distortion Map انتخاب شده است، به منوی Effect بروید و در بخش Trapcode ، افکت Particular را انتخاب کنید تا به لایه سالید Solid اعمال شود.

Effect Trapcode ParticularEffect Trapcode ParticularEffect Trapcode Particular
Effect > Trapcode > Particular

مرحله 4

مقدار پارامتر Particles/Sec را بروی 100 قرار دهید و Emitter را بروی Box تنظیم کنید. پارامتر Emitter Size X را بروی 1200 تنظیم کنید.

Emitter Size XEmitter Size XEmitter Size X
پارامتر Emitter Size X

مرحله 5

مقدار Velocity را بروی 500 قرار دهید. منوی کشویی Emission Extras را باز کنید و مقدار Pre Run را بروی 50 قرار دهید.

Emission ExtrasEmission ExtrasEmission Extras
زیردسته Emission Extras

مرحله 6

در منوی کشویی Particle ، مقدار پارامتر Size را به 100 ، پارامتر Random Size [%] را به 20 ، مقدار پارامتر Opacity را به 50 ، و مقدار پارامتر Opacity Random [%] را بروی 20 درصد تنظیم کنید.

Particle roll outParticle roll outParticle roll out
منوی کشویی Particle

مرحله 7

رنگ Color را برای ذرات به قرمز تغییر دهید.

ColorColorColor
رنگ

مرحله 8

در منوی کشویی Physics ، پارامتر Gravity (گرانش) را بروی 500- تنظیم کنید.

Physics roll outPhysics roll outPhysics roll out
منوی کشویی Physics

3. ایجاد کردن آتش (Fire)

مرحله 1

کلیدهای Ctrl و N را بزنید تا یک کامپوزیشن جدید ایجاد کنید. مقادیر پهنا (Width) و ارتفاع (Height) را بترتیب روی 1280 و 720 قرار دهید. نام کامپوزیشن را به Final تغییر دهید. بروی OK کلیک کنید.

New compositionNew compositionNew composition
کامپوزیشن جدید

مرحله 2

کلیدهای Ctrl و Y را بزنید تا یک لایه سالید Solid سیاه جدید ایجاد کنیم. این لایه را به Fire تغییر نام دهید.

New black solid layerNew black solid layerNew black solid layer
لایه سالید Solid سیاه جدید

مرحله 3

در حالیکه لایه Fire انتخاب شده، به منوی Effect رفته و Particular را انتخاب کنید تا افکت را بروی لایه سالید اعمال کنید.

Effect Trapcode ParticularEffect Trapcode ParticularEffect Trapcode Particular
Effect > Trapcode > Particular

مرحله 4

کامپوزیشن‌های Fiery Logo Reveal و Heat Distortion Map را در کامپوزیشن نهایی Final وارد کنید.

Import the comps as layersImport the comps as layersImport the comps as layers
کامپوزیشن ها را بصورت لایه وارد کنید

مرحله 5

قابلیت دیدن لایه‌های Fiery Logo Reveal و Heat Distortion Map را غیرفعال کنید.

Turn off the visibility of layersTurn off the visibility of layersTurn off the visibility of layers
قابلیت دیدن لایه‌ها را غیرفعال کنید

مرحله 6

در حالیکه لایه Fire انتخاب شده، به تنظیمات افکت Particular بروید و مقدار Particles/Sec را تا 10000 افزایش دهید و Layer را برای Emitter Type انتخاب کنید.

Increase the no of particlesIncrease the no of particlesIncrease the no of particles
تعداد ذرات را افزایش دهید

مرحله 7

منوی کشویی Layer Emitter را انتخاب کنید و لایه Fiery Logo Reveal را بعنوان لایه emitter انتخاب کنید.

Layer Emitter roll outLayer Emitter roll outLayer Emitter roll out
منوی کشویی Layer Emitter

مرحله 8

در منوی کشویی Particles ، مقادیر Life و Life Random را به ترتیب به 0.5 و 5 تغییر دهید. مقدار Sphere Feather را به 100 افزایش دهید. مقادیر Size و Size Random را به ترتیب به 15 و 50 تغییر دهید. پارامتر Color Random را روی 25 تنظیم کنید.

Particles roll outParticles roll outParticles roll out
منوی کشویی Particles

مرحله 9

در منوی کشویی Physics ، مقدار Gravity را بروی 300- تنظیم کنید.

Physics roll outPhysics roll outPhysics roll out
منوی کشویی Physics

مرحله 10

در منوی کشویی Rendering ، انتخاب Motion Blur را فعال کنید.

Turn on Motion Blur optionTurn on Motion Blur optionTurn on Motion Blur option
انتخاب Motion Blur را فعال کنید

مرحله 11

به منوی Effect رفته و سپس در Color Correction ، افکت Curves را انتخاب کنید و لایه Fire را انتخاب کنید.

Effect Color Correction CurvesEffect Color Correction CurvesEffect Color Correction Curves
Effect > Color Correction > Curves

مرحله 12

به منوی Effect رفته و در بخش Color Correction ، افکت Hue & Saturation را انتخاب کنید و بروی لایه Fire اعمال کنید. انتخاب Colorize را فعال کنید. مقدار Colorize Hue را روی 30 تنظیم کنید. مقدار Colorize Saturation را بیشینه کنید.

Effect Color Correction Hue SaturationEffect Color Correction Hue SaturationEffect Color Correction Hue Saturation
Effect > Color Correction > Hue & Saturation

مرحله 13

به منوی Effect بروید و در بخش Blur & Sharpen ، افکت CC Vector Blur را انتخاب کنید و آن را به لایه ی Fire اعمال کنید. مقدار Amount را به 20 ، مقدار Ridge Smoothness را به 5 و مقدار Map Softness را به 2 تغییر دهید.

Effect Blur Sharpen CC Vector BlurEffect Blur Sharpen CC Vector BlurEffect Blur Sharpen CC Vector Blur
Effect > Blur & Sharpen > CC Vector Blur

مرحله 14

یک افکت Fast Blur با مقدار 2 برای پارامتر Bluriness اعمال کنید.

Apply a Fast Blur effectApply a Fast Blur effectApply a Fast Blur effect
یک افکت Fast Blur اعمال کنید

مرحله 15

به منوی Effect بروید و در بخش Stylize ، افکت Glow را انتخاب کنید و به لایه Fire اعمال کنید. مقادیر تنظیمات Glow را همچون تصویر زیر تغییر دهید.

Effect Stylize Glow Effect Stylize Glow Effect Stylize Glow
Effect > Stylize > Glow

4. ایجاد نوشته سوزان Burning Text

مرحله 1

قابلیت دیدن لایه نوشته را فعال کنید. حال به نظر میرسد که آتش از خود نوشته زبانه میکشد. هنوز کمی تصحیح رنگ نیاز است.

Turn on the visibility of the text layerTurn on the visibility of the text layerTurn on the visibility of the text layer
قابلیت دیدن لایه نوشته را فعال کنید

مرحله 2

به منوی Effect بروید و در بخش Color Correction ، افکت Tint را انتخاب کنید و آن را بروی لایه نوشته text اعمال کنید. رنگ‌ها را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده تغییر دهید.

Effect Color Correction TintEffect Color Correction TintEffect Color Correction Tint
Effect > Color Correction > Tint

مرحله 3

به منوی Effect بروید و در Stylize ، افکت Glow را انتخاب کنید و بروی لایه نوشته اعمال کنید. مقادیر تنظیمات افکت Glow را بصورت نشان داده شده در تصویر تغییر دهید.

Effect Stylize GlowEffect Stylize GlowEffect Stylize Glow
Effect > Stylize > Glow

مرحله 4

به منوی Effect بروید و در بخش Distort ، افکت Displacement Map را انتخاب کنید و آن را بروی لایه نوشته اعمال کنید. لایه ی Heat Distortion Map را بعنوان Displacement Map Layer تنظیم کنید. مقادیر را همانطور که در شکل زیر نشان داده شده تنظیم کنید.

Effect Distort Displacement Map Effect Distort Displacement Map Effect Distort Displacement Map
Effect > Distort > Displacement Map

مرحله 5

حالا انیمیشن را پخش کنید و میبینید که آتش از لایه نوشته بیرون می آید.

Play the animationPlay the animationPlay the animation
انیمیشن را پخش کنید

5. ایجاد جرقه‌ها Sparkles

مرحله 1

در حالیکه لایه Fire انتخاب شده، کلید Ctrl و D را بزنید تا یک نسخه از این لایه ایجاد کنید. لایه ی تکثیر شده را به Sparkles تغییر نام دهید.

Duplicate layer as SparklesDuplicate layer as SparklesDuplicate layer as Sparkles
تکثیر لایه برای Sparkles

مرحله 2

در این لایه، لازم است که مقادیر افکت Particular را تغییر دهید تا ظاهر جرقه‌گونه برای آن ایجاد کنید. مقادیر تنظیماتی همچون Particles/Second ، پارامتر Direction و همینطور Velocity را همانطور که در شکل زیر نشان داده شده تغییر دهید.

Change some values of Particular effectChange some values of Particular effectChange some values of Particular effect
مقادیر افکت Particular را تغییر دهید.

مرحله 3

در همین راستا، مقادیر دیگری مثل Life و Size را همانطور که در شکل نشان داده شده تغییر دهید.

Change values of Life and SizeChange values of Life and SizeChange values of Life and Size
مقادیر Life و Size را تغییر دهید

مرحله 4

در لایه Sparkle، افکت CC Vector Blur و Fast Blur را با توجه به اینکه دیگر به آنها نیاز نداریم، غیرفعال یا پاک کنید.

Sparkle layerSparkle layerSparkle layer
لایه جرقه Sparkles

مرحله 5

حالا انیمیشن را پخش کنید و میبینید که همینطور که نوشته نمایش داده میشود، آتش و جرقه از لایه نوشته بیرون میزند.

Final AnimationFinal AnimationFinal Animation
انیمیشن نهایی

نتیجه گیری

افکت Trapcode Particular پلاگینی عالی برای افترافکت است. میتوانید با آن آتش، جرقه، دود، مه، و غیره ایجاد کنید. در آینده آموزش‌های بیشتری را بر اساس این نوع افکت‌ها تولید خواهم کرد.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.