7 days of unlimited AE and Premiere Pro templates & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max

ساخت نور فلش دهانه اسلحه مینی‌گان در 3D Studio Max

Read Time: 8 mins

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

در این آموزش یاد میگیرید که چطور یک انیمیشن باحال از فلش نور دهانه اسلحه در برنامه 3D Studio Max بسازید. با ساختن مدل پروکسی ساده از یک مینی‌گان شروع میکنیم و سپس سراغ ایجاد مش فلش نور اسلحه با استفاده از مدیفایرهای مختلف میرویم تا به یک اثر سه‌بعدی واقعی برسیم. اگرچه مینی‌گان سوژه این آموزش است، روشهای نشان داده شده را میتوان عملا برای هر اسلحه دیگری نیز اجرا کرد.

فایل‌های تکمیلی:

1. مدلسازی یک اسلحه مینی‌گان ساده

مرحله 1

اول از همه مدل سریعی از یک مینی‌گان را در 3ds Max میسازیم. برای این آموزش لازم نیست مدلی با جزئیات بالا ایجاد کنیم. مدل ساده‌ای از آن هم کار ما را راه می اندازد.

مرحله 2

یک آبجکت Cylinder (استوانه) در پنجره ی نمایش viewport بسازید. (به منوی Create بروید و در Standard Primitives ، آبجکت Cylinder را انتخاب کنید)

Max_Muzzle_Flash_A2Max_Muzzle_Flash_A2Max_Muzzle_Flash_A2

مرحله 3

دو نمونه کپی از استوانه با فاصله کوچکی میان آنها بسازید. (در منوی Edit، گزینه Clone را انتخاب کنید)

Max_Muzzle_Flash_A3Max_Muzzle_Flash_A3Max_Muzzle_Flash_A3

مرحله 4

یک آبجکت Cylinder دیگر هم اضافه کنید، اما این بار با مقدار ارتفاع (Height) بیشتر. آنرا با فاصله از سه استوانه اول و همراستا با آنها قرار دهید.

Max_Muzzle_Flash_A4Max_Muzzle_Flash_A4Max_Muzzle_Flash_A4

مرحله 5

یک لوله بلند بسازید (در منوی Create ، و در Standard Primitives ، آبجکت Tube را انتخاب کنید) و آنرا همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده قرار دهید.

Max_Muzzle_Flash_A5Max_Muzzle_Flash_A5Max_Muzzle_Flash_A5

مرحله 6

در حالیکه آبجکت Tube انتخاب شده، با رفتن به منوی Edit و انتخاب Clone ، چندین کپی از آن ایجاد کنید و آنها را طوری در نواحی مختلف توزیع کنید تا لوله‌های مینی‌گان را ایجاد کنید.

Max_Muzzle_Flash_A6Max_Muzzle_Flash_A6Max_Muzzle_Flash_A6

مرحله 7

یک استوانه (Cylinder) بزرگتر دیگر بسازید و آنرا در مرکز حول لوله‌ها قرار دهید. مدلسازی اولیه تمام شد. حالا فلش نور دهانه اسلحه را ایجاد میکنیم.

Max_Muzzle_Flash_A7Max_Muzzle_Flash_A7Max_Muzzle_Flash_A7

2. ساخت فلش نور دهانه اسلحه

مرحله 1

یک کره (Sphere) در پنجره ی نمایش viewport بسازید (به منوی Create بروید و در Standard Primitives ، آبجکت Sphere را انتخاب کنید)  و آنرا جلوی دهانه مینی‌گان قرار دهید.

Max_Muzzle_Flash_B1Max_Muzzle_Flash_B1Max_Muzzle_Flash_B1

مرحله 2

روی آبجکت کره Sphere کلیک راست را بزنید و آنرا به یک پولی گان قابل ویرایش تبدیل کنید. (در بخش Convert to ، گزینه Convert to Editable Poly را انتخاب نمایید)

Max_Muzzle_Flash_B2Max_Muzzle_Flash_B2Max_Muzzle_Flash_B2

مرحله 3

به وضعیت انتخاب Vertex (انتخاب رئوس) بروید (کلید 1 را روی کیبورد بزنید تا به وضعیت انتخاب Vertex سوئیچ کنید). سپس نوک راس کره را انتخاب کنید.

Max_Muzzle_Flash_B3Max_Muzzle_Flash_B3Max_Muzzle_Flash_B3

مرحله 4

در حالیکه نوک راس کره انتخاب شده، آپشن Use Soft Selection را فعال کنید و سپس مقدار Falloff آنرا تا چیزی برابر 200 افزایش دهید. این مقدار برای شما ممکن است متفاوت شود.

Max_Muzzle_Flash_B4Max_Muzzle_Flash_B4Max_Muzzle_Flash_B4

مرحله 5

راس نوک انتخاب شده را در محور X بکشید تا شکل آنرا بیضی کنید.

Max_Muzzle_Flash_B5Max_Muzzle_Flash_B5Max_Muzzle_Flash_B5

آپشن Use Soft Selection را غیرفعال کنید.

Max_Muzzle_Flash_B5aMax_Muzzle_Flash_B5aMax_Muzzle_Flash_B5a

مرحله 6

از فهرست مدیفایرها، یک مدیفایر Mesh Select (انتخاب مش) به مش اعمال کنید.

Max_Muzzle_Flash_B6Max_Muzzle_Flash_B6Max_Muzzle_Flash_B6

مرحله 7

در حالیکه در وضعیت انتخاب Vertex برای مدیفایر Mesh Select هستید، آپشن Use Soft Selection را فعال کنید و مقدار Falloff آنرا افزایش دهید. سپس بخشی از مش فلش نور دهانه را انتخاب کنید (مقدار Falloff ممکن است برای شما متفاوت باشد). در واقع بایستی مقادیر مختلفی را برای Falloff امتحان کنید تا نتایج متفاوتی بدست بیاورید.

Max_Muzzle_Flash_B7Max_Muzzle_Flash_B7Max_Muzzle_Flash_B7

مرحله 8

حالا یک مدیفایر Noise اعمال کنید. مقدار Scale را روی 25 حفظ کنید، آپشن Fractal را فعال کنید، و مقدار Strength را در محور X برابر با 250، در محور Y برابر با 200 و در محور Z برابر با 100 قرار دهید. این کار مش نور فلش دهانه اسلحه را زیگ‌زاگی میکند.

Max_Muzzle_Flash_B8Max_Muzzle_Flash_B8Max_Muzzle_Flash_B8

مرحله 9

دکمه Auto Key را فعال کنید. مقدار Seed را از فریم 0 تا فریم 100 انیمیشن کنید.

Max_Muzzle_Flash_B9Max_Muzzle_Flash_B9Max_Muzzle_Flash_B9

مرحله 10

بعد از تنظیم کی‌فریم‌های انیمیشن دکمه ی Auto Key را غیرفعال کنید. در حالیکه مش نور فلش دهانه اسلحه انتخاب شده، به منوی Graph Editor بروید و Track View-Curve Editor را انتخاب کنید.

Max_Muzzle_Flash_B10Max_Muzzle_Flash_B10Max_Muzzle_Flash_B10

به پارامتر Noise برای مش نور فلش اسلحه بروید. میبینید که حالت کی فریم های انیمیشن شده بصورت منحنی است. این مساله باعث ایجاد انیمیشنی به سبک ease in - ease out (آهسته از - آهسته به) میشود.

Max_Muzzle_Flash_B10aMax_Muzzle_Flash_B10aMax_Muzzle_Flash_B10a

برای فائق آمدن بر این مساله، کی فریم های انیمیشن را انتخاب کنید و سپس روی Set Tangents to Linear کلیک کنید. این کار منحنی تانژانتی را صاف میکند و بنابراین مشکل ease in - ease out برطرف میشود.

Max_Muzzle_Flash_B10bMax_Muzzle_Flash_B10bMax_Muzzle_Flash_B10b

مرحله 11

سپس دوباره یک مدیفایر Mesh Select به مش نور فلش اسلحه اضافه کنید.

Max_Muzzle_Flash_B11Max_Muzzle_Flash_B11Max_Muzzle_Flash_B11

مرحله 12

در وضعیت انتخابی راس (Vertex) برای مدیفایر Mesh Select، بخش نشان داده شده از مش نور فلش اسلحه در تصویر زیر را انتخاب کنید.

Max_Muzzle_Flash_B12Max_Muzzle_Flash_B12Max_Muzzle_Flash_B12

مرحله 13

حالا یک مدیفایر Noise اعمال کنید. مقدار Scale را روی 10 حفظ کنید، آپشن Fractal را فعال کنید و مقدار Strength در محور X را روی 200، در محور Y روی 300 و در محور Z روی 100 قرار دهید. این کار بخش پشتی مش نور فلش دهانه اسلحه را بیشتر شبیه شکل زیگ‌زاگی میکند.

Max_Muzzle_Flash_B13Max_Muzzle_Flash_B13Max_Muzzle_Flash_B13

مرحله 14

یک بار دیگر، یک مدیفایر Mesh Select به مش نور فلش اسلحه اعمال کنید.

Max_Muzzle_Flash_B14Max_Muzzle_Flash_B14Max_Muzzle_Flash_B14

مرحله 15

سپس یک مدیفایر FFD 4x4x4 اعمال کنید.

Max_Muzzle_Flash_B15Max_Muzzle_Flash_B15Max_Muzzle_Flash_B15

با توسیع پنجره ی FFD 4x4x4 به بخش Control Points آن بروید و سپس نقاط کنترلی جعبه FFD را در پنجره نمایش Viewport همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده ویرایش کنید. اساسا لازم است که ناحیه نوک را فشرده کنیم و ناحیه پشتی نور فلش دهانه اسلحه را توسیع دهیم.

Max_Muzzle_Flash_B15aMax_Muzzle_Flash_B15aMax_Muzzle_Flash_B15a

مرحله 16

حالا یک مدیفایر TurboSmooth با مقدار Iteration برابر با 2 اعمال کنید.

Max_Muzzle_Flash_B16Max_Muzzle_Flash_B16Max_Muzzle_Flash_B16

مرحله 17

یک مدیفایر Displace اعمال کنید. روی کانال Map آن کلیک کنید و از فهرست Smoke را انتخاب کنید.

Max_Muzzle_Flash_B17Max_Muzzle_Flash_B17Max_Muzzle_Flash_B17

مقدار Strength را روی 175 حفظ کنید و مقدار Decay را برابر 0.5- قرار دهید. همینطور آپشن نگاشت کروی (Spherical) را هم فعال کنید.

Max_Muzzle_Flash_B17aMax_Muzzle_Flash_B17aMax_Muzzle_Flash_B17a

پنجره ی مدیفایر Displace را توسیع دهید و Gizmo را انتخاب کنید. با استفاده از ابزار Move روی Gizmo کلیک کنید و آنرا روی نقطه آغازین نور فلش دهانه اسلحه بکشید.

Max_Muzzle_Flash_B17bMax_Muzzle_Flash_B17bMax_Muzzle_Flash_B17b

3. اعمال متریال به نور فلش دهانه اسلحه

مرحله 1

کلید M را بزنید تا ویرایشگر متریال (Material Editor) را باز کنید. یک ردیف خالی را انتخاب کنید و آنرا به نور فلش اسلحه اعمال کنید.

Max_Muzzle_Flash_C1Max_Muzzle_Flash_C1Max_Muzzle_Flash_C1

مرحله 2

بخش کانال Diffuse را تیک بزنید و از فهرست Gradient Ramp را انتخاب کنید.

Max_Muzzle_Flash_C2Max_Muzzle_Flash_C2Max_Muzzle_Flash_C2

مرحله 3

مقادیر مشابه تصویر زیر را برای پارامترها و رنگ‌ها وارد کنید. میتوانید با مقادیر بازی کنید تا نتایج مختلفی بدست بیاورید.

Max_Muzzle_Flash_C3Max_Muzzle_Flash_C3Max_Muzzle_Flash_C3

مرحله 4

به سطح روت اصلی متریال برگردید و مقدار Self Illumination را تا 100 زیاد کنید.

Max_Muzzle_Flash_C4Max_Muzzle_Flash_C4Max_Muzzle_Flash_C4

صحنه را با زدن کلید F9 رندر کنید تا ببینید چطور به نظر میرسد. جالب شده، اما هنوز لازم است چند تا چیز دیگر را هم تغییر دهیم.

Max_Muzzle_Flash_C4aMax_Muzzle_Flash_C4aMax_Muzzle_Flash_C4a

مرحله 5

حالا روی کانال Opacity کلیک کنید و از فهرست Gradient Ramp را انتخاب کنید.

Max_Muzzle_Flash_C5Max_Muzzle_Flash_C5Max_Muzzle_Flash_C5

مرحله 6

مقادیر مشابهی را برای رنگ‌ها و پارامترها همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده وارد کنید. میتوانید با مقادیر بازی کنید تا نتایج مختلفی کسب کنید.

Max_Muzzle_Flash_C6Max_Muzzle_Flash_C6Max_Muzzle_Flash_C6

مرحله 7

در حالیکه نور فلش اسلحه انتخاب شده، کلیک راست را بزنید و روی Object Properties کلیک کنید. در اینجا مقدار Object ID را روی 1 قرار دهید و OK را بزنید.

Max_Muzzle_Flash_C7Max_Muzzle_Flash_C7Max_Muzzle_Flash_C7

مرحله 8

سپس، به منوی Rendering بروید و Effect را انتخاب کنید. روی دکمه Add کلیک کنید و Lens Effect را از فهرست انتخاب کنید.

Max_Muzzle_Flash_C8Max_Muzzle_Flash_C8Max_Muzzle_Flash_C8

مرحله 9

اول از همه، آپشن Interactive را فعال کنید و به این ترتیب افکت خودش را برای هر تغییر آپدیت میکند. در حالیکه افکت Glow انتخاب شده، با کلیک روی دکمه فلش، آنرا را وارد فهرست فعال کنید. به پنل Options بروید و آپشن Object ID را فعال کنید. باید روی مقداری برابر با 1 تنظیم شده باشد، همانطور که مقدار 1 را برای مش فلش نور دهانه اسلحه قرار دادیم.

Max_Muzzle_Flash_C9Max_Muzzle_Flash_C9Max_Muzzle_Flash_C9

مرحله 10

به پنل Parameters بروید و مقادیر و رنگ مشابهی را برای پارامترها وارد کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است. میتوانید با مقادیر بازی کنید تا نتایج مختلف بدست آورید.

Max_Muzzle_Flash_C10Max_Muzzle_Flash_C10Max_Muzzle_Flash_C10

مرحله 11

تکسچر زدن روی نور فلش دهانه اسلحه تمام شد. حالا خیلی سریع میخواهیم تکسچر مینی‌گان را ایجاد کنیم. من تصویر تکسچر آهنی را به مینی‌گان اعمال کردم. خیلی ساده است و جزئیات آنچنانی ندارد ، از آنجاییکه فقط بمنظور نمایش ایجاد شده است.

Max_Muzzle_Flash_C11Max_Muzzle_Flash_C11Max_Muzzle_Flash_C11

4. تکمیل کردن صحنه

مرحله 1

من چندین نور Omni مختلف در صحنه اعمال کردم. میتوانید با نحوه قرارگیری، تنظیمات و پارامترهای نورها بازی کنید تا نتایج مورد دلخواه خود را بدست آورید.

Max_Muzzle_Flash_D1Max_Muzzle_Flash_D1Max_Muzzle_Flash_D1

مرحله 2

همه لوله‌های استوانه‌ای مینی‌گان را انتخاب کنید و آنها را با هم با عنوان Barrels گروه کنید ( به منوی Group بروید و Group را انتخاب کنید)

Max_Muzzle_Flash_D2Max_Muzzle_Flash_D2Max_Muzzle_Flash_D2

دکمه Auto Key را فعال کنید و گروه Barrels را چند بار با ابزار Rotate بچرخانید.

Max_Muzzle_Flash_D2aMax_Muzzle_Flash_D2aMax_Muzzle_Flash_D2a

مرحله 3

بعد از افزودن کی فریم های انیمیشن، دکمه Auto Key را غیرفعال کنید. در حالیکه گروه Barrels انتخاب شده، به منوی Graph Editor بروید و Track View-Curve Editor را انتخاب کنید.

Max_Muzzle_Flash_D3Max_Muzzle_Flash_D3Max_Muzzle_Flash_D3

سراغ پارامتر Rotation برای گروه Barrels بروید. میبینید که حالت کی فریم بصورت منحنی است. این مساله موجب یک نوع انیمیشن ease in - ease out (آهسته از - آهسته به) خواهد شد.

Max_Muzzle_Flash_D3aMax_Muzzle_Flash_D3aMax_Muzzle_Flash_D3a

مجددا برای فائق آمدن بر این مساله، کی فریم های انیمیشن را انتخاب کنید و روی آپشن Set Tangents to Linear کلیک کنید. این کار منحنی تانژانتی را صاف میکند و بنابراین مشکل ease in - ease out برطرف خواهد شد.

Max_Muzzle_Flash_D3bMax_Muzzle_Flash_D3bMax_Muzzle_Flash_D3b

مرحله 4

حالا همه آبجکت های نور مینی‌گان و نورها را در پنجره ی نمایش viewport انتخاب کنید و آنها را با هم با عنوان Minigun گروه کنید. (در منوی Group ، گزینه Group را انتخاب کنید)

Max_Muzzle_Flash_D4Max_Muzzle_Flash_D4Max_Muzzle_Flash_D4

مرحله 5

به منوی Helpers بروید و Dummy را انتخاب کنید و یک آبجکت Dummy در صحنه ایجاد کنید و آنرا دقیقا پشت مینی‌گان قرار دهید.

Max_Muzzle_Flash_D5Max_Muzzle_Flash_D5Max_Muzzle_Flash_D5

گروه Minigun را به Dummy با استفاده از ابزار Select and Link وصل کنید. حالا اگر آبجکت Dummy را بچرخانید یا تکان دهید، گروه آبجکت Minigun نیز آنرا دنبال میکند.

Max_Muzzle_Flash_D5aMax_Muzzle_Flash_D5aMax_Muzzle_Flash_D5a

جمع‌بندی

این ظاهر نهایی افکت فلش نور دهانه اسلحه است. حالا میتوانید فریم ها را انیمیشن کنید و لذت ببرید! امیدوارم که این آموزش را دوست داشتید.

Max_Muzzle_Flash_D6Max_Muzzle_Flash_D6Max_Muzzle_Flash_D6
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new 3D & Motion Graphics tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.